Thông tư 84/2014 có nêu:
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

==> Tiền lương chủ công ty TNHH MTV thì không được xét chi phí tính thuế TNDN
==> Tiền lương Giám đốc đồng thời là chủ công ty TNHH MTV thì không được xét chi phí tính thuế TNDN.
==> Tiền lương giám đốc được thuê mà không phải là chủ công ty TNHH MTV thì sao??

Mong nhận cao kiến của mọi người??
Cảm ơn nhiều nhiều!?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet