các bạn kế toán giúp mjh voi mjh lay sao ke thay bi tru 3k hoi? thi ngan hag nói la trong tk ít hơn 1tr se? bi trừ phí 3k, vậy hạch toán thế nào

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet