Cả nhà cho mình hỏi. Công ty mình phát hành 05 quyển hóa đơn, đang viết hóa đơn …

Cả nhà cho mình hỏi. Công ty mình phát hành 05 quyển hóa đơn, đang viết hóa đơn số 36 trong quyển số 1, 1 ngày đẹp zời giám đốc quên lấy luôn quyển số 3 ra viết và như thế bỏ qua 1 số hóa đơn từ quyển 1 và cả nguyên quyển 2 giờ mình phải xử lý như nào. Cả nhà giúp…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 18, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi. Công ty mình phát hành 05 quyển hóa đơn, đang viết hóa đơn …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *