Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam đã có thông báo chiêu sinh lớp ôn thi chứng ch…

Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam đã có thông báo chiêu sinh lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán năm 2017. Anh/chị tranh thủ đăng ký cho kịp.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 12, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam đã có thông báo chiêu sinh lớp ôn thi chứng ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *