Cả nhà cho hỏi đăng ký cấp mã số thuế TNCN cho 7 người mà tra cứu trên hệ thống …

Cả nhà cho hỏi đăng ký cấp mã số thuế TNCN cho 7 người mà tra cứu trên hệ thống báo chỉ được có 5 người là sao vậy?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 12, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho hỏi đăng ký cấp mã số thuế TNCN cho 7 người mà tra cứu trên hệ thống …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *