Các anh chị cho em hỏi, phí đăng kiểm, phí sd đường bộ, biển có được đưa vào ngu…

Các anh chị cho em hỏi, phí đăng kiểm, phí sd đường bộ, biển có được đưa vào nguyên giá TSCĐ kg ah, xin mọi người chỉ giáo em đang băn khoăn chỗ nói có chỗ nói kg

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 10, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi, phí đăng kiểm, phí sd đường bộ, biển có được đưa vào ngu…”

  • TSCĐ hữu hình mua sắm:
    Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *