Cả nhà có ai làm phần mềm kế toán Fast 2016 cho e hỏi với, giờ bảng cân đối Kt c…

Cả nhà có ai làm phần mềm kế toán Fast 2016 cho e hỏi với, giờ bảng cân đối Kt của em không cân, báo lỗi 2 tài khoản có số dư nhưng không tham gia vào bút toán nào :(. Chít mất, đến giờ này mà còn bị lỗi, a chị nào cứu em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà có ai làm phần mềm kế toán Fast 2016 cho e hỏi với, giờ bảng cân đối Kt c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *