Mình nộp quyết toán TNDN mà báo lỗi này, mong cả nhà giúp đỡ, cám ơn cả nhà nhiề…

Mình nộp quyết toán TNDN mà báo lỗi này, mong cả nhà giúp đỡ, cám ơn cả nhà nhiều nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Mình nộp quyết toán TNDN mà báo lỗi này, mong cả nhà giúp đỡ, cám ơn cả nhà nhiề…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *