Anh chị ơi em hỏi về thời gian phân bổ TSCD theo luật cho hai khung thời gian. T…

Anh chị ơi em hỏi về thời gian phân bổ TSCD theo luật cho hai khung thời gian. Tại sao chọn thời gian ngắn nhất hoặc dài nhất? Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị ơi em hỏi về thời gian phân bổ TSCD theo luật cho hai khung thời gian. T…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *