Mn ơi cho e hỏi làm QTT TNCN 2016 thì thời gian bắt đầu tính giảm trừ của người …

Mn ơi cho e hỏi làm QTT TNCN 2016 thì thời gian bắt đầu tính giảm trừ của người phụ thuộc trong phụ lục 05-3BK-QTT-TNCN phải bắt đầu trong năm 2016 hay là từ thời điểm người ta bắt đầu đăng ký giảm trừ ạ? E xem hồ sơ QTT TNCN 2015 thấy người làm trước lại khai theo thời gian người nộp thuế bắt đầu đăng ký npt


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mn ơi cho e hỏi làm QTT TNCN 2016 thì thời gian bắt đầu tính giảm trừ của người …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *