Em đang làm quyết toán thuế TNCN mà vào htkk nó cứ đờ ra thế này. Không sao vào …

Em đang làm quyết toán thuế TNCN mà vào htkk nó cứ đờ ra thế này. Không sao vào nổi. Có A/C nào bị như em và cách khắc phục thế nào thì giúp em với ạ. Thanks all.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em đang làm quyết toán thuế TNCN mà vào htkk nó cứ đờ ra thế này. Không sao vào …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *