Cho e hỏi tí chia cổ tức thì hạch toán như nào để đưa vào cho phí hợp lý ạ…

Cho e hỏi tí chia cổ tức thì hạch toán như nào để đưa vào cho phí hợp lý ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cho e hỏi tí chia cổ tức thì hạch toán như nào để đưa vào cho phí hợp lý ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *