Hội nhà mình cho em hỏi, thuế vãng lai ngoại tỉnh hạch toán vào tài khoản 33311 …

Hội nhà mình cho em hỏi, thuế vãng lai ngoại tỉnh hạch toán vào tài khoản 33311 hay là 3338 ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 16, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Hội nhà mình cho em hỏi, thuế vãng lai ngoại tỉnh hạch toán vào tài khoản 33311 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *