Mọi người cho em hỏi với ah, em làm quyết toán thuế tài nguyên môi trường, nhưng…

Mọi người cho em hỏi với ah, em làm quyết toán thuế tài nguyên môi trường, nhưng thời điểm nộp TN cát thuế là 11%, tại thời điểm quyết toán trên HTKK 3.4.1 là thuế suất 15% nên có sự chênh lệch về thuế thì phải làm thế nào dk ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *