E làm QT thuế TNCN 05/Kk-TNCN tờ khai quyết toán của tổ chức, cn (TT156/2013) nh…

E làm QT thuế TNCN 05/Kk-TNCN tờ khai quyết toán của tổ chức, cn (TT156/2013) nhưng bị báo lỗi. Đang dùng phần 3.4.0

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2017

account_box admin

One thought on “E làm QT thuế TNCN 05/Kk-TNCN tờ khai quyết toán của tổ chức, cn (TT156/2013) nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *