Theo các anh chị có nên gộp 2016 với đơn vị hoạt động …

Theo các anh chị có nên gộp 2016 với đơn vị hoạt động <90 ngày vào BCTC 2017, DN chỉ có đầu vào 1 số chưa phát sinh doanh thu ạ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 12, 2017

account_box admin

One thought on “Theo các anh chị có nên gộp 2016 với đơn vị hoạt động …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *