Hạch toán đối với các khoản phí ngân hàng. Anh chị cho e hỏi. Ngân hàng có thu …

Hạch toán đối với các khoản phí ngân hàng.
Anh chị cho e hỏi. Ngân hàng có thu các khoản phí như chuyển tiền, BSMS. Có xuất hoá đơn vào cuối tháng.
Vậy mình hạch toán theo sổ phụ ( Tức là ngân hàng thu phí ngày nào mình hạch toán từng khoản theo ngày đó). Hay hạch phí 1 lần theo hoá đơn cuối tháng ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2017

account_box admin

13 thoughts on “Hạch toán đối với các khoản phí ngân hàng. Anh chị cho e hỏi. Ngân hàng có thu …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *