Điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tăng?

Điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tăng?

Hỏi:
Công ty tôi là công ty cổ phần, mới thành lập từ dự án đầu tư với thời gian đầu tư xây dựng là 03 năm, đã đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế từ tháng 6/2016. Do thời gian xây dựng kéo dài nên các cổ đông góp dần vốn theo tiến độ xây dựng, do đó đến nay các cổ đông chưa góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký. Kỳ khai thuế quý 3/2016, Công ty có số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho đầu tư, chưa được khấu trừ hết là 350 triệu đồng. Vậy Công ty tôi có đủ điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tăng hay không?

Trả lời:
Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính có quy định: Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo.

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *