Mọi người cho em hỏi với ạ. Công ty vận tải thì theo quyết định 48 mới chi phia …

Mọi người cho em hỏi với ạ. Công ty vận tải thì theo quyết định 48 mới chi phia với chi phí tiền lương thì nên hạch toán vào tài khoản nào là hợp lý ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *