anh em trong hội cho em hỏi với công ty em chủ yếu tiền lương là công nhân thời …

anh em trong hội cho em hỏi với công ty em chủ yếu tiền lương là công nhân thời vụ.lương cả năm ko vượi quá 108tr. thì làm quyết toán thuế TNCN thuộc diện biểu lũy tiến từng phần hay toàn phần ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2017

account_box admin

One thought on “anh em trong hội cho em hỏi với công ty em chủ yếu tiền lương là công nhân thời …”

  • Loại hình này phù hợp với từng phần đối với hợp đồng dưới 3 tháng.nhưng do cứ hết 3 tháng em lại cho ký tiếp nên phân vân có mọi người ơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *