www.fshare.vn

Thông báo bạn nào có nhu cầu tham khảo kinh nghiệm làm BCTC cuối năm các bạn vào tải tập flie ở phần dưới nhé,
PHẦN I – Nội bộ
TỔNG KẾT CÁC CÔNG VIỆC CUỐI NĂM KẾ TOÁN – CÔNG VIỆC NỘI BỘ
PHẦN 2 – Thuế
KỸ NĂNG KIỂM SOÁT SỐ LIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN TRƯỚC KHI LẬP BCTC
PHẦN 3 – Thuế
PHƯƠNG PHÁP, KỸ NĂNG XỬ LÝ SỐ LIỆU TRƯỚC KHI NỘP BCTC

www.fshare.vn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2017

account_box admin

4 thoughts on “www.fshare.vn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *