Các anh chị cho e hỏi . Khi e vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn . Có chỉ tiê…

Các anh chị cho e hỏi . Khi e vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn . Có chỉ tiêu ” xoá hoá đơn” e vào số hoá đơn mà mình xoá và ngăn cách bằng dấu chấm phẩy. Sao vẫn bị báo lỗi vậy ạ. Ai biết chỉ giùm e với nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note February 3, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho e hỏi . Khi e vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn . Có chỉ tiê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *