các bạn tư vấn giúp mình?Một người có thể đứng tên làm giám đốc của 3 chi nhánh…

các bạn tư vấn giúp mình?
Một người có thể đứng tên làm giám đốc của 3 chi nhánh ở 3 tỉnh của một công ty cổ phần không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *