Cả nhà cho mình hỏi theo mức thuế môn bài mới thì có phải nộp tờ khai mới hay ch…

– Cả nhà cho mình hỏi theo mức thuế môn bài mới thì có phải nộp tờ khai mới hay chỉ nộp tiền thui. Cảm ơn cả nhà

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

local_offerevent_note December 17, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi theo mức thuế môn bài mới thì có phải nộp tờ khai mới hay ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *