Cả nhà nhận xét giúp em về 2 cách tổ chức công tác kế toán đối tượng Doanh thu b…

– Cả nhà nhận xét giúp em về 2 cách tổ chức công tác kế toán đối tượng Doanh thu bán hàng.
Cách nào tổ chức hợp lý, nếu có cách khác, hướng dẫn giúp em với. Em cảm ơn ạTips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 14, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *