Quyết Toán TNCN- Phần 1 Được Nộp Thuế TNCN là Niềm Vui của NLĐ nhưng hãy Nộp Đún…

Quyết Toán TNCN- Phần 1
Được Nộp Thuế TNCN là Niềm Vui của NLĐ nhưng hãy Nộp Đúng và Nộp Đủ không cần nộp thừa vào NSNN theo tiêu chí“”Dân Giàu thì Nước Mạnh”
1. NLĐ cần có MST Cá nhân để được tính GTGC khi QTT
2. NLĐ cần có MST để Hoàn Tiền nếu đã tạm nộp thừa vào NSNN khi quyết toán.
Nên ACE Tranh thủ khi nhàn rỗi thì rà soát lại toàn bộ NLĐ của Đơn vị xem :
– Ông Bà nào chưa có MST thì làm thủ tục Đăng ký MST cho người ta.
– Ông Bà nào chưa Đăng Ký NPT thì làm thủ tục Đăng Ký NPT cho người ta.
– NPT nào chưa có MST NPT thì tổng hợp hồ sơ và nhập dần vào các mẫu biểu excel của 02TH hoặc Phụ lục 05-3BK-QTT-TNCN để khi quyết toán bận rộn thì ta chỉ cần mấy nháy chuột là xong cái phần đó.

Chú Ý:
Quyết Toán TNCN 2016 lưu ý trên PL 05-3BK-QTT-TNCN
*> Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
*> kê khai Phụ lục bảng kê mẫu số 05-3BK-QTT-TNCN
– Cơ quan thuế hướng dẫn tổ chức trả thu nhập kê khai đầy đủ 100% NPT đã tính giảm trừ trong năm 2016 vào Phụ lục bảng kê 05-3BK-QTT-TNCN. Đối với những NPT đã được cấp MST thì không phải khai đủ các thông tin định danh chỉ cần khai thông tin tại các chỉ tiêu [06] “STT”, [07] “Họ và tên người nộp thuế”, [08] “MST của người nộp thuế”, [09] “Họ và tên người phụ thuộc”, [11] “MST của người phụ thuộc”, [14] “Quan hệ với người nộp thuế”, [21] “Thời gian tính giảm trừ từ tháng”, [22] “Thời gian tính giảm trừ đến tháng”.
– Đối với trường hợp tổ chức trả thu nhập có yêu cầu cấp trước MST cho NPT trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế, để đảm bảo khai đầy đủ 100% NPT đã tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2016 thì cơ quan thuế hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức trả thu nhập thực hiện như sau:
+ Tổ chức trả thu nhập gửi thông tin của NPT cho cơ quan thuế trước khi gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016 bằng cách khai vào Bảng tổng hợp đăng ký giảm trừ NPT Mẫu số 02TH (Đăng Ký Người Phụ Thuộc giảm trừ gia cảnh) được hỗ trợ trên các ứng dụng HTKK, iHTKK và QTTNCN đến cơ quan thuế. Căn cứ vào thông tin trên Mẫu số 02TH, cơ quan thuế thực hiện cấp MST cho người phụ thuộc của NNT.
+ Trường hợp đã khai thông tin NPT vào Phụ lục 05-3BK-TNCN nhưng vẫn có yêu cầu được cấp trước MST cho NPT thì cơ quan thuế hướng dẫn sử dụng chức năng “Tải dữ liệu từ Bảng kê 05-3BK-QTT-TNCN trên tờ khai 05-QTT-TNCN” tại màn hình chức năng 02TH để lấy dữ liệu gửi đến cơ quan thuế đối với những NPT đã có đầy đủ thông tin.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 11, 2016

account_box admin

9 thoughts on “Quyết Toán TNCN- Phần 1 Được Nộp Thuế TNCN là Niềm Vui của NLĐ nhưng hãy Nộp Đún…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *