Mất hóa đơn (liên 2):
bước 1: xác định bên nào làm mất
bước 2: bên làm mất lập BC21/AC gửi cơ quan thuế trong vòng 5 ngày, kể từ ngày mất
bước 3: hai bên lập biên bản mất hóa đơn (ghi rõ đã kê khai thuế tháng/quý nào)
bước 4: bên bán sao chụp liên 1, người đại diện theo pháp luật của bên bán ký, đóng dấu, giao cho bên mua kê khai thuế (hoặc lưu hồ sơ)
bước 5: bên làm mất nộp phạt (nếu có thông báo)
PS chắc răng khỏe lợi: mất hóa đơn đã xóa bỏ thì bị cảnh cáo, ko bị phạt xiền

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet