Có thể sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử cho tất cả các khoản thu nhập được không?

Có thể sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử cho tất cả các khoản thu nhập được không?

Tôi có nhiều khoản thu nhập, tôi có thể sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử cho tất cả các khoản thu nhập được không?

Trả lời:
Trong thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2017, Tổng cục Thuế triển khai thí điểm khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Tổng cục Thuế cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để triển khai mở rộng thêm khai thuế điện tử cho các tờ khai cho các khoản thu nhập khác như tiền công tiền lương khi khai quyết toán trực tiếp, thu nhập của hộ kinh doanh…

local_offerevent_note November 16, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *