Phải làm thủ tục gì để được khấu trừ thuế?

Phải làm thủ tục gì để được khấu trừ thuế?

Tháng 8/2016, Công ty tôi có mua hàng và nhận được hóa đơn của bên bán giao cho nhưng đến tháng 9 tôi phát hiện hóa đơn ghi sai phải hủy bỏ; hóa đơn này chưa kê khai thuế do hai bên mua và bán đều khai thuế theo quý. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì để được khấu trừ thuế?

Trả lời:
Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau, theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 39 năm 2014 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế đã phát hiện sai phải hủy bỏ; người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

local_offerevent_note November 14, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *