Doanh thu thu được từ hoạt động vận chuyển có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không?

Doanh thu thu được từ hoạt động vận chuyển có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không?

Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, năm 2016 có đầu tư thêm xe điện để vận chuyển hành khách theo các tuyến trong nội tỉnh theo quy định của Sở Giao thông. Xin hỏi doanh thu thu được từ hoạt động vận chuyển này có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không?

Trả lời:
Theo quy đinh tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì vận chuyển hành khách công cộng gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện bao gồm cả tàu điện theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật về giao thông thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

local_offerevent_note November 14, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *