Do bên thuê phá vỡ hợp đồng thuê nhà, tôi muốn thanh lý hợp đồng trước hạn thì tôi phải làm thế nào?

Do bên thuê phá vỡ hợp đồng thuê nhà, tôi muốn thanh lý hợp đồng trước hạn thì tôi phải làm thế nào?

Trả lời:
Trường hợp thông tin hợp đồng có thay đổi hoặc kết thúc trước thời hạn: NNT phải khai thông tin thay đổi trên phụ lục bằng cách NNT truy cập vào Cổng TTĐT, tra cứu tờ khai để khai lại thông tin và thực hiện nộp Tờ khai điều chỉnh như với HSKT lần đầu.

local_offerevent_note November 12, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *