cty mình sửa chữa văn phòng thì hạch toán thế nào mọi ngườimình làm Nợ 241, nợ …

– cty mình sửa chữa văn phòng thì hạch toán thế nào mọi người
mình làm Nợ 241, nợ 133, Có 331 phải k ạ?

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 9, 2016

account_box admin

One thought on “cty mình sửa chữa văn phòng thì hạch toán thế nào mọi ngườimình làm Nợ 241, nợ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *