Có phải nộp thuế đối với dịch vụ vận tải không?

Có phải nộp thuế đối với dịch vụ vận tải không?

Công việc chính của tôi là nhà phân phối, cung cấp hàng nông sản, từ tháng 8 năm 2014 tôi có kinh doanh thêm dịch vụ vận tải. Xin hỏi Tôi có phải nộp thuế đối với dịch vụ vận tải không?

Trả lời:
Tại Điều 2 Thông tư 92 năm 2015 của Bộ Tài chính về cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán quy định: Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn cứ vào các quy định nêu trên nếu bạn kinh doanh thêm dịch vụ vận tải thì bạn phải khai và tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hoá riêng và hoạt động vận tải riêng.

local_offerevent_note November 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *