Địa chỉ Trên đăng ký kinh doanh của Công ty không có Việt Nam người bán viết nhầ…

– Địa chỉ Trên đăng ký kinh doanh của Công ty không có Việt Nam người bán viết nhầm có Việt Nam thì hóa đơn đầu vào vẫn được khấu trừ như bình thường phải không các Bác ơi!

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 18, 2016

account_box admin

7 thoughts on “Địa chỉ Trên đăng ký kinh doanh của Công ty không có Việt Nam người bán viết nhầ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *