Với hóa đơn mua TV in từ máy tính tiền Công ty tôi có được trừ vào chi phí hay không?

 Với hóa đơn mua TV in từ máy tính tiền Công ty tôi có được trừ vào chi phí hay không?

Công ty tôi có mua một chiếc Tivi LCD với giá tiền 15 triệu đồng của siêu thị điện máy để phục vụ việc hiển thị số thứ tự người đến giao dịch. Siêu thị in hóa đơn từ máy tính tiền và Công ty thanh toán tiền mặt cho siêu thị. Vậy xin hỏi, với hóa đơn trên Công ty tôi có được trừ vào chi phí hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại tiết c, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 96 của Bộ Tài chính quy định thì:

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, căn cứ qui định trên thì hóa đơn mua Tivi phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Bạn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

local_offerevent_note September 24, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *