Lý do phần mềm 3.3.5 báo lỗi không cho ghi?

Lý do phần mềm 3.3.5 báo lỗi không cho ghi?

Theo công văn hướng dẫn tại công văn số 1333/TCT- TNCN ngày 10/4/2015 của Tổng cục Thuế thì trường hợp cá nhân là người phụ thuộc đã được Cơ quan thuế cấp Mã số thuế phi nông nghiệp thì dùng mã số này làm mã số người phụ thuộc. Tuy nhiên khi kê khai quyết toán tại bảng kê 05-3BK- TNCN năm 2015 thì kê khai mã số thuế này tại chỉ tiêu số 11 {MST người phụ thuộc} thì phần mềm 3.3.5 báo lỗi không cho ghi. Vậy xin hỏi cách xử lý như thế nào? Vì trên hệ thống quản lý của TCT vẫn ghi nhận cá nhân này là cá nhân nộp thuế.

Trả lời:
Trường hợp NPT dùng MST phi nông nghiệp làm MST NPT thì Tổ chức trả thu nhập thực hiện kê khai vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN theo hướng dẫn tại điểm 8 công văn số 801/TCT-TNCN nêu trên. Trường hợp tổ chức trả thu nhập kê khai MST NPT tại chỉ tiêu [11] tại phần mềm 3.3.5 báo lỗi không cho ghi thì có thể do một số lỗi thao tác như: nhập sai số, sai cấu trúc MST,…

Tổng cục Thuế đã kiểm tra các phần mềm QTTNCN, HTKK 3.3.5, iHTKK đều không báo lỗi đối với trường hợp mô tả trên.

Trường hợp sau khi đã kiểm tra lại mà vẫn không nhập được thì đề nghị Tổ chức trả thu nhập liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của cơ quan thuế quản lý để được xử lý.

local_offerevent_note September 23, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *