Đăng ký người phụ thuộc và mã số thuế cho người phụ thuộc do cá nhân tự đăng ký hay là đơn vị phải đăng ký.

Đăng ký người phụ thuộc và mã số thuế cho người phụ thuộc do cá nhân tự đăng ký hay là đơn vị phải đăng ký.

Tôi muốn hỏi đăng ký người phụ thuộc và mã số thuế cho người phụ thuộc do cá nhân tự đăng ký hay là đơn vị phải đăng ký.

Trả lời:
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công thuộc diện khấu trừ thuế TNCN tại nguồn thì thực hiện đăng ký để được cấp MST NPT tại tổ chức trả thu nhập. Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân đăng ký để được cấp MST NPT tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế.

local_offerevent_note September 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *