Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động kinh doanh của toàn công ty được tính như thế nào?

Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động kinh doanh của toàn công ty được tính như thế nào?

Công ty tôi có kinh doanh mặt các hàng chịu thuế, nhưng năm nay có phát sinh kinh doanh thêm cả mặt hàng không chịu thuế. Xin hỏi việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động kinh doanh của toàn công ty được tính như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26 năm 2015 của Bộ Tài chính thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ. Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Như vậy, Công ty bạn không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu chịu thuế trên tổng doanh thu bán ra.

local_offerevent_note September 17, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *