A/c cho em hỏi. Năm 2015 trên sổ kế toán tk 112 mình định khoản thiếu một vài ng…

– A/c cho em hỏi. Năm 2015 trên sổ kế toán tk 112 mình định khoản thiếu một vài nghiệp vụ (đã phát hiện thiếu nv nào rồi). Vì thế, sổ kế toán không khớp với sổ phụ ngân hàng. Sang đầu năm 2016 mình mới phát hiện ra. Mọi người hướng dẫn giùm e cách điều chỉnh cho khớp số với sổ phụ ngân hàng. Thanks mn!

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 17, 2016

account_box admin

6 thoughts on “A/c cho em hỏi. Năm 2015 trên sổ kế toán tk 112 mình định khoản thiếu một vài ng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *