Lần đầu tiên từ ngày đi làm kế toán đến hơn 10 năm mới biết phải nộp báo cáo tìn…

– Lần đầu tiên từ ngày đi làm kế toán đến hơn 10 năm mới biết phải nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động cho sở lao động. Và dù doanh nghiệp hoạt động 10 năm chưa từng nộp báo cáo tình hình tại nạn lần nào và Sở cũng không có công văn nhắc nhở hay yêu cầu phải nộp như bên cơ quan thuế hay bảo hiểm gì cả. Cứ xuống hỏi doanh nghiệp không có là phạt. Có doanh nghiệp nào từng được được Sở lao động gởi giấy nhắc nhở nộp không mọi người

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 10, 2016

account_box admin

11 thoughts on “Lần đầu tiên từ ngày đi làm kế toán đến hơn 10 năm mới biết phải nộp báo cáo tìn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *