Khoản tiền để nộp quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Khoản tiền để nộp quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Năm 2016, Công ty tôi có chi một khoản tiền để nộp quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động. Xin hỏi khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Trả lời:
Căn cứ điểm 11, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khoản nộp quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động với mức 01 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, khoản chi này phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại Hợp đồng lao động, hoặc Thoả ước lao động tập thể, hoặc Quy chế tài chính của Công ty. Đồng thời nếu Công ty không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thì Công ty không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên, kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc.

local_offerevent_note September 8, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *