Khoản tiền do chủ đầu tư bồi thường thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Khoản tiền do chủ đầu tư bồi thường thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Gia đình tôi có mảnh đất tại huyện Thanh Trì và khi có quyết định thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới thì chủ đầu tư có bồi thường cho gia đình tôi 1 khoản tiền hơn 1tỷ. Vậy tôi muốn hỏi khoản tiền này do chủ đầu tư bồi thường cho gia đình tôi thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời:
Tại điểm n, khoản 1, Điều 3 Thông tư 111 quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế như sau: Thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là tiền bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định. Căn cứ để xác định thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên và những gì bạn hỏi thì khoản bồi thường này do chủ đầu tư bồi thường cho gia đình bạn được miễn thuế thu nhập cá nhân.

local_offerevent_note September 8, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *