Nhà mình giúp mình cái công thức execl vs, công thức đánh đúng nhưng khi cho dấu…

Nhà mình giúp mình cái công thức execl vs, công thức đánh đúng nhưng khi cho dấu $ vào là tèo ví dụ cái này SUMIF(‘BANG NHAP LIEU’!$F$11:$F$135.NXT156!$A106.’BANG NHAP LIEU’!$H$11:$H$135)
khi thay vào khoảng khác và NXT khác thì không ra số đúng — đang cảm thấy cần được giúp đỡ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2015

account_box admin

21 thoughts on “Nhà mình giúp mình cái công thức execl vs, công thức đánh đúng nhưng khi cho dấu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *