## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH]( ngày 14/…

## Thỏa thuận không đóng BHXH

Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F83435%2Fbao-hiem-xa-hoi%2Fquy-trinh-dong-va-huong-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717515205&sdata=ToLScdfM7qTmlLWJF4VXm4IdGwDsgXtQQHSyn0wYf3s%3D&reserved=0) ngày 14/4/2017, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc của doanh nghiệp là 17% và người lao động là 8%, tổng cộng là 25% (tiền lương tháng).

Doanh nghiệp và người lao động bắt buộc phải đóng BHXH theo tỷ lệ này, không được thỏa thuận trốn đóng hoặc giảm mức đóng.

Người lao động nếu thỏa thuận với doanh nghiệp để không đóng hoặc giảm mức đóng BHXH sẽ bị phạt từ 500 đến 1 triệu đồng. Riêng phía doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 24% đến 30% tổng số tiền phải đóng BHXH, mức phạt tối đa **150 triệu đồng**.

*(Khoản 1, khoản 2 Điều 26 Nghị định số [95/2013/NĐ-CP](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F54178%2Fvi-pham-hanh-chinh%2Ftang-muc-xu-phat-vi-pham-ve-hop-dong-lao-dong-va-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717525201&sdata=Bqmileja20z%2BzCxX%2BcnL7n2ezZdC%2BYYajnOAH6f%2FzEc%3D&reserved=0) ngày 22/8/2013)*

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

6 thoughts on “## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH]( ngày 14/…

  1. 🙂 BHXH ngoài có ích lúc đi đẻ ra thì chạ có gì. Phải nghỉ việc được 1 năm mới được hoàn tiền BH trong khi có ai để bản thân nghỉ việc tận 1 năm @@ hoàn cũng chẳng được hoàn hết. Thử hỏi ai muốn đóng bảo hiểm?

  2. Cho e hỏi: nếu mức lương chi trả cho NLĐ đã tính thêm cả phần tiền bảo hiểm , nhưng cá nhân đó lại ko muốn đóng và bảo đã có BHYT rồi thì lsao dc ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *