Vừa viết vừa nói chuyện nên e có viết nhầm vào phần chữ ký. Giờ xử lý như nào hả…

Vừa viết vừa nói chuyện nên e có viết nhầm vào phần chữ ký. Giờ xử lý như nào hả mn. Cho e ý kiến với ak

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Vừa viết vừa nói chuyện nên e có viết nhầm vào phần chữ ký. Giờ xử lý như nào hả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *