Mọi người cho mình hỏi với doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tròn 1 năm từ 01/01 đ…

Mọi người cho mình hỏi với doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tròn 1 năm từ 01/01 đến 31/12 có phải nộp báo cáo gì ko? Theo thông tư nghi định nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người cho mình hỏi với doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tròn 1 năm từ 01/01 đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *