Tờ khai QT thuế TNDN cứ mãi ở chế độ ”tiếp nhận ”, chưa thấy ” chấp nhận” l…

Tờ khai QT thuế TNDN cứ mãi ở chế độ ”tiếp nhận ”, chưa thấy ” chấp nhận” là sao ạ, e nộp từ sáng qa đến giờ, mấy cái kia đều đc hết rồi

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2018

account_box admin

15 thoughts on “Tờ khai QT thuế TNDN cứ mãi ở chế độ ”tiếp nhận ”, chưa thấy ” chấp nhận” l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *