Cả nhà cho em hỏi k biết mẫu này sai ở đâu mà nó cứ hiện màu hồng ở tờ khai…

Cả nhà cho em hỏi k biết mẫu này sai ở đâu mà nó cứ hiện màu hồng ở tờ khai


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

25 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi k biết mẫu này sai ở đâu mà nó cứ hiện màu hồng ở tờ khai…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *