Các bác ơi em bị lỗi không thể kiểm tra tình trạng thu hồi chứng thư số. Dòng cu…

Các bác ơi em bị lỗi không thể kiểm tra tình trạng thu hồi chứng thư số. Dòng cuối cùng trên ảnh. Lỗi này có sao không các bác ơi?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các bác ơi em bị lỗi không thể kiểm tra tình trạng thu hồi chứng thư số. Dòng cu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *