Có ai có làm phụ lục 03-8 của QT TNDN do có cơ sở hạch toán phụ thuộc nhưng kết …

Có ai có làm phụ lục 03-8 của QT TNDN do có cơ sở hạch toán phụ thuộc nhưng kết xuất ra xml không thấy phụ lục đó như em không ạ? Đã kiểm tra HTKK có tích 03-8.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *